Przykładowe zagadnienia tematyczne:

♦ Pozyskiwania środków  zewnętrznych  ( np. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, fundusze

 ministerialne, fundusze lokalne, sponsorzy).

♦ Inne  formy pozyskiwania środków  ( np. opłaty za xero, opłaty za przetrzymywanie książek, opłaty za korzystanie z Internetu, opłaty za korzystanie z usług biblioteki przez osoby z zewnątrz).

♦ Wspólne inicjatywy  bibliotek (np.  konsorcja, wypożyczenia międzybiblioteczne, wymiana międzyuczelniana wydawnictw własnych, wspólne opracowywanie zbiorów).

♦ Przykłady  współpracy bibliotek z innymi instytucjami  na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym ( np. konferencje, szkolenia, festyny, wystawy).

♦ Stworzenie odpowiedniego wizerunku i promowanie  biblioteki  w czasach kryzysu  (np. poprzez marketing usług bibliotecznych i promocję książki).

♦ Zmiany w organizacji pracy bibliotek wynikające z pełnienia nowych funkcji społecznych.

♦ Optymalizacja kosztów (gromadzenie zbiorów, polityka kadrowa, usługi biblioteki)

♦ Inne  zagadnienia  nawiązujące do  tematyki  konferencji .