Terminy:
Zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktem należy przesyłać drogą elektroniczną na adres    dyrektor_biblioteki@wsap.com.pl  do 30 czerwca 2014 r. 
Pełną treść referatu należy przesłać do 30 lipca 2014r.  
Organizatorzy zobowiązują się do wydrukowania i przesłania publikacji pokonferencyjnej do końca roku. 

Wytyczne edytorskie:
Uprzejmie prosimy o przygotowanie artykułu do druku zgodnie z poniższymi zasadami. Do artykułu należy bezwzględnie dołączyć plik źródłowy z rysunkami (np. Excel, Corel). 

Szczegółowe wymogi edytorskie:

Układ pracy
• imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy, afiliacja 
• telefon, e-mail, adres pocztowy do korespondencji (jedynie na potrzeby procesu wydawniczego) 
• tytuł pracy 
• spis treści (w przypadku wydawnictw zwartych), 
• streszczenie w języku polskim (maksymalnie do 1000 znaków ze spacjami), jednoakapitowe 
• słowa kluczowe (maksymalnie 8 słów lub fraz potrzebnych w indeksacji i wyszukiwaniu) 
• wstęp 
• tekst główny 
• zakończenie (wnioski) 
• bibliografia 
• tytuł pracy, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim 

Marginesy - 2,5 cm z każdej strony 

Numeracja stron - ciągła w obrębie całej publikacji, u dołu strony 

Tekst główny
• czcionka Times New Roman, 12 pkt 
• interlinia (odstęp między wierszami tekstu) - 1,5 pkt 
• tekst wyjustowany 
• tytuły rozdziałów i podrozdziałów - czcionka 12 pkt, półgruba (na końcu nie daje się kropki) 
• wyróżnienia w tekście - pismem półgrubym (nie należy używać podkreśleń) 
• słowa obcojęzyczne - kursywą (nie dotyczy to nazw własnych, np. instytucji, organizacji itp.) 
• używamy czasu teraźniejszego, nie przyszłego, np. W tym rozdziale opisano, a nie: W tym rozdziale opiszemy 
• nazwiska użyte po raz pierwszy - pełne imię i nazwisko, kolejne przywołanie - nazwisko (może być z inicjałem imienia) 
• skróty - za pierwszym razem podaje się pełny termin, a skrót w nawiasie; dalej - tylko skrót, np. jednostki samorządu terytorialnego (JST)
• nazwy: "ustawa" "rozporządzenie", "uchwała" w środku zdania zapisujemy małą literą 
• liczby do 4 cyfr zapisujemy bez spacji i kropek (5000, a nie: 5.000 czy 5 000), a powyżej 5 cyfr - ze spacjami co 3 cyfry, licząc od prawej (5000000, a nie: 5.000.000) 
• poprawny zapis procentów to: 20%, 100% (nie ma spacji między liczbą a znakiem %) 
• w liczbach dziesiętnych należy stosować przecinek, nie kropkę (z wyjątkiem tekstów angielskich) 
• odnośniki przypisów umieszcza się przed kropką, przecinkiem, dwukropkiem itp., np. 3, 5: 4. 

Cytaty
• poprzedzone wprowadzeniem (np. Jak zauważa Jan Kowalski...
• ujęte w cudzysłowie, bez kursywy 
• dokładnie przytoczone (należy zwrócić uwagę na znaki interpunkcyjne) 
• opuszczenia fragmentu cytowanego tekstu zaznacza się za pomocą nawiasu kwadratowego: [...] 
• wtrącenia własne w cytatach zaznacza się za pomocą inicjałów autora: [moje - X.Y.] 

Przypisy
• umieszczone u dołu strony (nie w tekście w nawiasach) 
• powinny stanowić uzupełnienie tekstu głównego, objaśniać terminy, wskazywać różnice zdań, zawierać opis bibliograficzny (zob. niżej: Formy opisu bibliograficznego w przypisach) 
• czcionka 10 pkt 
• interlinia pojedyncza 

Ilustracje
• edytowalne, wyłącznie czarno-białe (dopuszcza się odcienie szarości), 
• rysunki, wykresy i schematy - przygotowane w Excelu lub CorelDraw, dostarczone w plikach źródłowych danego programu 
• zdjęcia - zapisane jako odrębne pliki, najlepiej w formacie *.tif, w rozdzielczości min. 300 dpi 
• ilustracje z Internetu, grafik ze specjalistycznych programów lub kopii w zbyt niskiej rozdzielczości mogą być usunięte albo cały tekst z powodów technicznych może zostać niedopuszczony do druku 
• maksymalne wymiary - 125 × 170 mm 
• powinny mieć numerację oraz źródło (np. opracowanie własne) 
• muszą mieć odwołanie w tekście (np. zob. rys. 1, a nie: zob. rysunek poniżej/powyżej
• należy je umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie o nich mowa 
• opisy osi wykresów i tekstu na rysunkach - Times New Roman, 10 pkt 
• należy unikać napisów: półgrubych, wersalikami, białych na czarnym/szarym tle, czarnych wypełnień, dodatkowych ramek 
• podpisy rysunków (Times New Roman, 10 pkt) należy umieścić pod rysunkiem, bez kropki na końcu 
• strzałki - linia prosta, czarna, grot delikatny 
• skróty użyte na rysunku powinny być objaśnione 

Tabele
• powinny mieć tytuł, numerację oraz źródło (np. opracowanie własne) 
• muszą mieć odwołanie w tekście (np. zob. tab. 1, a nie: zob. tabela poniżej/powyżej
• należy je umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie o nich mowa 
• czcionka Times New Roman, 10 pkt, interlinia pojedyncza 
• każda rubryka powinna być wypełniona treścią (np. Wyszczególnienie
• po tytule tabeli nie daje się kropki 
• skróty użyte w tabeli powinny być pod nią objaśnione 

Bibliografia
• pozycji bibliograficznych nie numerujemy 
• obowiązuje porządek alfabetyczny, według nazwisk autorów i tytułów prac zbiorowych: 

Arndt H., Globalisation, "Pacific Economic Paper" 1998, nr 275, www.crawford.anu.edu.au/pdf/pep/pep-275.pdf [17.05.2008]. 
Michalewicz A., Systemy informacyjne wspomagające logistykę dystrybucji, w: Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2001. 
Oblicza decentralizmu, red. J. Iwanek, Wyd. UŚ, Katowice 1996. 
Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, wyd. 3 zm. i uzup., Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2004. 
Sowa K.Z., Gospodarka nieformalna, w: Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.

• przy materiałach z Internetu należy podać pełną datę korzystania ze strony WWW 
• w pracach o większej objętości (książkach) bibliografia powinna uwzględniać podział na: 
- wydawnictwa zwarte 
- artykuły naukowe z czasopism, artykuły prasowe i inne 
- akty prawne 
- materiały elektroniczne i internetowe 
• bibliografia dotycząca aktów prawnych - uporządkowana według rangi (ustawy, rozporządzenia i in.) i daty publikacji (od najnowszej do najstarszej) 

Formy opisu bibliograficznego w przypisach
a) wydawnictwa zwarte (tytuły zapisujemy kursywą) 
• autor lub kilku autorów, np.: 
¹ P. Pioterek, B. Zieleniecka, Technika pisania prac dyplomowych, wyd. 3 zm. i uzup., Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2004, s. 9. 
• praca zbiorowa, np.: 
¹ Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. nauk. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006, s. 20-28.
² Multinational Firms. The Global-Local Dilemma, red. J.H. Dunning, J.L. Mucchielli, Routledge, London - New York 2002, s. 246. 
• brak autora lub redaktora na stronie tytułowej cytowanej książki, np.: 
¹ Słownik politologii, WN PWN, Warszawa 2008, s. 76. 
² International Financial Statistics Yearbook 2000, IMF, Washington D.C. 2000, s. 104. 
³ Raport roczny 2007, Narodowy Bank Polski, Dep. Komunikacji Społecznej, Warszawa 2008, s. 27. 
• artykuły lub rozdziały w pracy zbiorowej, np.: 
¹ K.Z. Sowa, Gospodarka nieformalna, w: Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 254-258. 
² W. Cornwall, The rise and fall of productivity growth, w: The Capitalist Economies. Prospects for the 1990s, red. J. Cornwall, Edward Elgar, Aldershot - Brookfield 1991, s. 40-62. 

b) wydawnictwa ciągłe (artykuły w czasopismach lub gazetach) - tytuły zapisujemy kursywą, a nazwy czasopism w cudzysłowie 
¹ A. Stefański, Istota i znaczenie ryzyka kredytowego w działalności banku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2000, nr 13, s. 21-42. 
² W. Orłowski, Wielki wybuch, czyli giełdy w panice, "Gazeta Wyborcza", 13 października 2008 r. 
³ Soaring buildings, sliding dollars, "The Economist", 3 listopada 2007 r. 

c) materiały internetowe i elektroniczne (powinna być podana pełna data korzystania ze strony WWW) 
¹ H. Arndt, Globalisation, "Pacific Economic Paper" 1998, nr 27, s. 12, www.crawford.anu.edu.au/pdf/pep/pep-275.pdf [17.05.2008]. 
² Foreign Direct Investment, CNB, Praha 2003, ww.cnb.cz/en/statistics/bop_stat/bop_publications/pzi_booksPZI_2003_EN.pdf [25.10.2005]. 
³ NBPortal.pl. Portal wiedzy ekonomicznej [CD-ROM], edycja Banknot, NBP, Warszawa 2005. 

d) prace niepublikowane 
¹ W. Balicki, Bezrobocie a długookresowa stagnacja transformacyjna [praca niepublikowana], [b.m.] 2003 [powielony wydruk komputerowy]. 
² D. Sitnik, Inflacja polska w latach 1990-1998 w świetle sporu między keynesizmem a monetaryzmem [praca doktorska], Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Poznań 2003 [wydruk komputerowy]. 

e) akty prawne - każdorazowo podaje się pełny zapis 
¹ Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm. 
² Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r., Dz.Urz. WE L 63. 
³ Art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm. 
Rok przy Dzienniku Ustaw podaje się tylko wtedy, gdy jest inny od daty przyjęcia ustawy. 


Przy kolejnych powołaniach stosuje się konsekwentnie łacińskie sformułowania i skróty, np. ibidem, op. cit., idem, eadem).
Jeśli w artykule występuje kilka prac tego samego autora, to przy kolejnych powołaniach po nazwisku podaje się tylko początkowe słowa tytułu i trzykropek (już bez op. cit.).